Schoolgids 5.9 Klachtenregeling

5.9 Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het College van bestuur heeft zich aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324; 2508 EH Den Haag (tel: 070 3861697) of e-mail: info@gcbo.nl). Op de website www.gcbo.nl  kunt u terecht voor informatie over het GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.  

Alle betrokkenen van de school: ouders/verzorgers, medewerkers, stagiaires e.d. kunnen inzake seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten en andere zaken een beroep doen op de klachtenregeling. 

Zij kunnen zich binnen de school eerst wenden tot de contactpersonen:  

  • Mevrouw M. Stappenbelt (tel. 0529-451792) 
  • Mevrouw W. Wermink (tel. 0529-451792)
  • De heer T. Nijhuis (tel. 0529-451792) (locatie Hoogengraven)

Deze contactpersonen kunnen in overleg met de ouders bepalen hoe en op welke wijze zij de door hen ingebrachte klacht kunnen bespreken en oplossen. 

In het geval van een (zeer) ernstige klacht zullen de contactpersonen ouders in contact brengen met de hieronder genoemde vertrouwenspersoon en/of andere instanties (bijv. directie, bestuur).
Als vertrouwenspersoon voor de Stichting heeft het College van Bestuur aangesteld: 

  • Mevrouw J. Crielaard telefoonnummer: 06 33 14 13 56 email: jcrielaard@centraalnederland.nl
  • Mevrouw N. Wassink-Mijnders telefoonnummer: 06 10 04 55 84 email: m.wassink@centraalnederland.nl

De betrokkene kan natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon zonder daarvoor eerst de klacht bij de contactpersonen te melden. 

Vanzelfsprekend hebben zowel de contactpersonen als de vertrouwenspersoon plicht tot geheimhouding en zullen zij alleen zaken bespreekbaar maken met derden op basis van overleg met de betrokkene. Deze plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de klachtencommissie, het bevoegd gezag en politie of justitie. 

De geldende “Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs” ligt ter inzage in de school.

Ga naar de bovenkant