MR

De medezeggenschapsraad op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en meebeslissen over schoolbeleid. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het stichtingsbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school, sponsoring of de manier waarop men ouders wil laten participeren in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De Stichting Aquila, waaronder sbo de Johan Seckel valt, kent geen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) omdat de scholen onder verschillende wetgevingen vallen.

De medezeggenschapsraad heeft twee belangrijke rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. Ouders en personeel hebben instemmingsrecht, bijvoorbeeld op het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over de vakantieregeling of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders – de oudergeleding- en vertegenwoordigers van het personeel – de personeelsgeleding. Alle ouders en personeelsleden kunnen gekozen worden in de medezeggenschapsraad. Er zitten evenveel ouders als personeelsleden in de raad, de aantallen staan vermeld in het regelement van de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad vergadert periodiek volgens een vastgesteld rooster. De vergaderingen en notulen zijn openbaar voor ouders en personeelsleden.

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Mevr. A. van de Maat (personeel) – secretaris

Mevr. A. Zandman (personeel) – voorzitter

Mevr. E. Kuijper (ouders) – lid

Dhr. B. Vosjan (ouders) – lid