Praktijkgroep

Praktijkgroep
Sinds augustus 2018 is een “Praktijkgroep” aan de sbo Johan Seckel verbonden. Hierin worden leerlingen begeleid die binnen de reguliere sbo-aanpak niet voldoende ontwikkeling laten zien.

In de Praktijkgroep worden ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht en worden de leerlingen begeleid in het bereiken van de doelen. Dit gaat langs een praktische route. Door handelend bezig te zijn, leren de leerlingen om zich in de toekomst staande te kunnen houden in de maatschappij. Dit gaat in nauwe samenwerking met het zorgteam.

Doelgroep
Voor leerlingen die uit gaan stromen in een vorm van praktijkgericht voortgezet onderwijs. De leerlijn 3 biedt te weinig praktische ontwikkelingsmogelijkheden voor een aantal leerlingen. Het aanbod is sterk praktisch gericht

(Leren moet je doen): Gericht op wonen, werken, vrije tijd.

Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod binnen de Praktijkgroep is sterk praktisch van aard. Alles is er op gericht de leerling praktische vaardigheden te leren waardoor ze zich later zelfstandig kunnen redden.

Bij het vak rekenen wordt veel tijd besteed aan het kunnen klokkijken, meten en wegen, rekenen op een rekenmachine, boodschappen doen. Bij taal/lezen ligt de nadruk op het kunnen lezen van recepten, het kunnen gebruiken van de computer e.d.

De sociaal en emotionele ontwikkeling is belangrijk. Hoe ga ik om met anderen, wat doe ik wel/niet op sociale media, hoe gedraag ik me in het verkeer.

Er wordt naast de vakken rekenen en taal veel aandacht besteed aan:
– Tuinieren
– Dierverzorging
– Techniek
– Koken

Uitstroom
De leerlingen kunnen na de Praktijkgroep uitstromen naar “praktijkgericht onderwijs”
– Pro (Praktijkonderwijs)
– Vso (Praktijkgericht onderwijs)
– Sbo groep

Organisatie
– De Praktijkgroep biedt ondersteuning voor leerlingen vanaf groep 5 t/m groep 8.
– De groepsgrootte is maximaal 15 leerlingen
– Naast de vaste groepsleerkracht(en) wordt ook onderwijsassistentie ingezet

Toeleiding
– Leerlingen vanaf groep 5 en ouder dan 8 jaar
– Leerlingen met een dl >20 (doublure bij kleuters telt hierin niet mee)
– Leerlingen met een stagnatie ondanks intensieve en herhaalde instructie

Het zorgteam van de sbo Johan Seckel neemt hierover uiteindelijk een beslissing.

Inlichtingen:
Sbo Johan Seckel
T 0529-451792
A De Schammelte 3
7731 BL Ommen