Schoolgids 1.2 Profiel van de school

1.2 Profiel van de school

Kernwaarden van de school

Missie en visie

Onze maatschappelijke opdracht is leerlingen opleiden om deel te nemen aan en gelukkig te worden in de wereld van vandaag en morgen. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.

Missie

De school:

 • werkt vanuit normen en waarden behorend bij de christelijke identiteit (identiteit);
 • is een leerplaats waar leerlingen, ouders/verzorgers en personeel zich veilig en gewaardeerd voelen (veiligheid);
 • geeft aantoonbaar goed onderwijs (kwaliteit);
 • zorgt dat alle leerlingen voldoende leren om aan te sluiten in het voortgezet onderwijs (opbrengstgericht);
 • verbetert en ontwikkelt zich voortdurend (lerende organisatie);

Visie

De school:

 • biedt passend onderwijs en begeleiding aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften waar rust, veiligheid en structuur de basis is.
 • biedt onderwijs, waar mogelijk, in groepsverband met als uitgangspunt: leren doe je samen;
 • voorziet in een breed aanbod van onderwijs- en ondersteuningsarrangementen;
 • voorziet in een actueel leerstofaanbod;
 • draagt er zorg voor dat het leerproces van leerlingen uitdagend, stimulerend, betekenisvol, optimaal en effectief is;
 • streeft naar hoge mate van autonomie van de leerlingen;
 • stuurt op resultaten, heldere leerroutes en een passend uitstroomperspectief;
 • biedt ruimte voor relativering en humor;
 • heeft moderne, eigentijds schoolgebouwen en voorzieningen;
 • heeft gemotiveerd en gespecialiseerd personeel;
 • is inspirerend voor leerlingen en personeel;
 • ziet ouders/verzorgers als educatief partner in de ontwikkeling van hun kind;

Bovenstaande wordt kort samengevat in het motto van de stichting Aquila:
“Jouw talent is onze gezamenlijke uitdaging” en in het motto van de Johan Seckel: “Leren doe je samen met zicht op perspectief.”

Identiteit

De missie en visie van de school is gebaseerd op respect en waardering vanuit de algemeen christelijke normen en waarden. De school leeft en werkt vanuit een christelijk perspectief met respect voor alle ouders en leerlingen. Sbo Johan Seckel is een christelijke school met aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) welke aan bod komt in onze onderwijsprogramma’s. Omdat de school het belangrijk vindt dat de leerlingen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteedt de school expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteedt de school structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. De school ziet een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. De school vindt het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Ga naar de bovenkant